ข่าวประชาสัมพันธ์:ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อหมวดหมู่ : แสดงรายการ รายการ ต่อ หน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน้งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูประกรณ์
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
1. ตำแหน่งวิศวกร 2. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ครั้งที่ 1/2560
1. ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งวิศวกร 2. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 19 อัตรา
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบ
ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า