บุคลากร

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รวมบุคลากรทั้งหมด 402
ที่
รูปภาพ ชื่อหัวข้อ จำนวนรายการ
1 งานประปา 13
2 งานบริการทั่วไป 8
3 งานผังแม่บทและออกแบบสิ่งก่อสร้าง 13
4 งานสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรและนิสิต 15
5 งานจราจรและรักษาความปลอดภัย 32
6 งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ 9
7 งานไฟฟ้า 10
8 งานแม่บ้าน 211
9 งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม 5
10 งานบริหารงานทั่วไป 22
11 งานปรับอากาศ 10
12 ศูนย์บริการ 1
13 งานซ่อมบำรุง 11
14 งานจัดการขยะและของเสีย 21
15 งานบรรเทาสาธารณภัย 11
16 งานสถานีไฟฟ้าย่อย 5
17 โรงผลิตน้ำประปา 5