ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร กองอาคารสถานที่ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย ครั้งที่ 3/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.องนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมทินี โคตรดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายสมเกียรติ สรรพทรัพย์ และนางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ร่วมประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร กองอาคารสถานที่ จักดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย ในลำดับต่อไป

ที่มา : งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร

Comments are closed.