บริการออนไลน์และระบบบริหารยุทธศาสตร์กองอาคารสถานที่

มุ่งบริการเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรของกองอาคารสถานที่เป็นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กองอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานที่เน้นการให้บริการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ผู้ใช้บริการพึงพอใจกับการรับบริการ และมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐาน

กองอาคารสถานที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการจัดเตรียมสถานที่งานกิจกรรม งานพิธีต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย การให้บริการระบบ สาธารณูปโภค มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และให้บริการการออกแบบสิ่งปลูกสร้างภายรวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

พ่อบ้านมืออาชีพ

กองอาคารสถานที่ ยินดีต้อนรับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Lake of Stars

Green University

Mahasarakham University

Strategic Management System

ระบบบริหารยุทธศาสตร์ กองอาคารสถานที่ มมส

Energy MSU

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

Enterpris Risk Management

การบริหารความเสี่ยงกองอาคารสถานที่ มมส

ข่าวเด่น/ข่าวปฏิบัติงาน

อ่านทั้งหมด

ข่าวประกาศ

ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

Read latest news
SEE NEWS