ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

“กองอาคารสถาที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการให้บริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การดูแลสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ การออกแบบ ควบคุม วิเคราะห์ ตรวจสอบอาคารและสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย และการบริการสวัสดิการด้านที่พักอาศัยแก่บุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”