ปรัชญา

“ตอบสนอง น้อมนำ ทำได้”

ปณิธาน

มุ่งบริการเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรของกองอาคารสถานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล