E-Service

แจ้งซ่อมออนไลน์

บริการแจ้งซ่อม ไฟฟ้า ประปา ครุภัณฑ์ และขอใช้บริการอื่นๆ

งานบริหารหอพักนิสิต

บริการห้องพักให้แก่นิสิต

อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร

บริการที่พักอาศัยให้แก่บุคลากร

Green University

มหาลัยสีเขียว

Strategic Management System

ระบบบริหารยุทธศาสตร์ กองอาคารสถานที่ มมส

Energy MSU

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

Enterpris Risk
Management

การบริหารความเสี่ยงกองอาคารสถานที่ มมส

จองพื้นที่ออนไลน์

บริการจองพื้นที่

Download

บริการดาวน์โหลดไฟล์