กองอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มุ่งบริการเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรของกองอาคารสถานที่เป็นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิสัยทัศน์

“พ่อบ้าน มืออาชีพ”

พันธกิจ

1. ให้บริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การดูแลสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย การซ่อมบำรุงและการทำความสะอาดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
2. ดูแลและบริหารจัดการ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย
3. ให้บริการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง และดูแลควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์อาคารและสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
4. จัดบริการและสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้แก่บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

1. ให้บริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การดูแลสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย การซ่อมบำรุงและการทำความสะอาดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
2. ดูแลและบริหารจัดการ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย
3. ให้บริการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง และดูแลควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์อาคารและสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
4. จัดบริการและสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้แก่บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม