บริการออนไลน์และระบบบริหารยุทธศาสตร์กองอาคารสถานที่

มุ่งบริการเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรของกองอาคารสถานที่เป็นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กองอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานที่เน้นการให้บริการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ผู้ใช้บริการพึงพอใจกับการรับบริการ และมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐาน

กองอาคารสถานที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการจัดเตรียมสถานที่งานกิจกรรม งานพิธีต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย การให้บริการระบบ สาธารณูปโภค มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และให้บริการการออกแบบสิ่งปลูกสร้างภายรวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

พ่อบ้านมืออาชีพ

กองอาคารสถานที่ ยินดีต้อนรับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Lake of Stars

Green University

Mahasarakham University

Strategic Management System

ระบบบริหารยุทธศาสตร์ กองอาคารสถานที่ มมส

Energy MSU

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

Enterpris Risk Management

การบริหารความเสี่ยงกองอาคารสถานที่ มมส

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read latest news
SEE NEWS

ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

Read latest news
SEE NEWS