วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่ความเป็นสากล

2. เพื่อเป็นการดูแลควบคุมระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย โดยสามารถเช็คตรวจซ่อมแซมบำรุงรักษาได้

3. เป็นหน่วยงานที่สามารถควบคุมดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในอาคารต่าง ๆ บริเวณทั่วไป ตลอดจนต้นไม้ และสวนประดับภายใน