โครงสร้างการบริหารงาน

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เบอร์ติดต่อ : 0-4371-9801,0-4371-9802
อีเมล์ : [email protected]

รองอธิการบดี

ศ.ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
เบอร์ติดต่อ : 0-4371-9810
อีเมล์ : [email protected]

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร. ธนายุทธ ไชยธงรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
สถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4304
อีเมล์ : [email protected]
ผศ.ศตวรรษ ทวงชน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4304
อีเมล์ : อีเมล์ : [email protected]
ผศ.ดร. ศิวา แก้วปลั่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
โครงสร้างพื้นฐาน
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4304
อีเมล์ : [email protected]

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

นางศิโรวรรณ อินศร
ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4301
อีเมล์ : [email protected]

นายกรกฏ ปางลีลาศ
หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณูปการและซ่อมบำรุง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายสมศักดิ์ โฉมสุภาพ
หัวหน้างานไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
เบอร์ติดต่อ :061-689972
อีเมล์ :
นายชัชวาลย์ แสนพินิจ
หัวหน้างานประปาและโรงผลิตน้ำประปา
เบอร์ติดต่อ :080-0476629
อีเมล์ :
นายกนกพล จันทร์สวยดี
หัวหน้างานปรับอากาศ
เบอร์ติดต่อ :083-3382058
อีเมล์ :
นายสุขสันต์ พิทา
หัวหน้างานซ่อมบำรุง
เบอร์ติดต่อ :061-689972
อีเมล์ :
นายวิญญู ศาลา
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์ติดต่อ :081-9753383
อีเมล์ :
นายรุ่งศักดิ์ อินทโภคา
หัวหน้างานบริการทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :062-1603845
อีเมล์ :
นางดารุณี ศรีธรรมา
หัวหน้างานแม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางศิริลักษณ์ ไชยสงเมือง
หัวหน้างานจัดการน้ำเสีย
เบอร์ติดต่อ :081-9753383
อีเมล์ :
นายสุวรรณ์ ศรีทองบูรณ์
หัวหน้างานโรงผลิตน้ำประปา
เบอร์ติดต่อ :080-1980484
อีเมล์ :
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ยศนนท์ ศรีวิจารย์
หัวหน้ากลุ่มงานภูมิทัศน์
และการจัดสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ :089-2786810
อีเมล์ :[email protected]
นายธวัชชัย ศรียศ
หัวหน้างานจัดการขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายนิกร นาชัยเพิ่ม
หัวหน้างานจัดการภูมิทัศน์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายธวัชชัย พลศรี
หัวหน้ากลุ่มงานผังแม่บทและระบบอาคารสถานที่
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายปรีชา โนนไธสง
หัวหน้างานออกแบบและควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายวาธิต สาลี
หัวหน้างานผังแม่บทและข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง
เบอร์ติดต่อ :1288
อีเมล์ :[email protected]
นายสมเกียรติ สรรพทรัพย์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและแผนยุทธศาสตร์
เบอร์ติดต่อ :084-2608987
อีเมล์ :[email protected]
นางสาวลัดดาวัลย์ พรสอน
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางสาววรินทร มุทุกันต์
หัวหน้าหน่วยแผนและทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางนุจิรา ชุมภูหลง
หัวหน้าหน่วยสารบรรณและเลขานุการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางสาวฐิติมา จันทวฤทธิ์
หัวหน้าหน่วยพัสดุและยานยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางสวนีย์ แท่นทอง
หัวหน้างานบริการหอพักนิสิต
เบอร์ติดต่อ :081-5740744
อีเมล์ :
นางสาวสิรินทิย์ พันธ์มัฆวาฬ
หัวหน้างานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายประเสริฐ ชุมอภัย
หัวหน้างานจราจรและรักษาความปลอดภัย
เบอร์ติดต่อ :080-0476629
อีเมล์ :
นายสมบูล รัชโพธิ์
หัวหน้าหน่วยจราจร
เบอร์ติดต่อ :061-689972
อีเมล์ :
นายสุพัฒน์ รัตมาลา
หัวหน้าหน่วยสายตรวจและรักษาความปลอดภัย
เบอร์ติดต่อ :083-3382058
อีเมล์ :
นายสำเนียง โครตบรรเทา
หัวหน้างานบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :080-0476629
อีเมล์ :
นางจารุรีย์ รัตน์พร
หัวหน้างานจัดการพลังานและมหาลัยสีเขียว
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :