พันธกิจ

กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

~~~~~~~~~~~
ให้บริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การดูแลสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย การซ่อมบำรุงและการทำความสะอาดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
~~~~~~~~~~~
ดูแลและบริหารจัดการ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย
~~~~~~~~~~~
ให้บริการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง และดูแลควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์อาคารและสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
~~~~~~~~~~~
จัดบริการและสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้แก่บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม