วิสัยทัศน์

“พ่อบ้าน มืออาชีพ”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของหน่วยงาน