คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการด้านบริหารจัดการไฟฟ้า-ขยะ-น้ำ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม