ข่าวเด่น

“ประชุมกลุ่มงานผังแม่บทและระบบอาคารสถานที่ ครั้งที่ 9/2566″

Post Views: 1

“ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาบริการโดยสารพลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 5/2565”

Post Views: 2

“ประชุมโครงการปรับปรุงทางเดินรอบสระน้ำ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567″

Post Views: 1

“โครงการพัฒนาทักษะความรู้และศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร”

Post Views: 1

“ประชุมบุคลากรผู้พักอาศัยบ้านพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

Post Views: 0

“ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตงานปรับปรุงระบบสูบน้ำคลองส่งน้ำดิบ ครั้งที่ 1/2567″

Post Views: 1

“ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานกลุ่มงานจัดการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2567”

Post Views: 6

“โครงการพัฒนาทักษะความรู้และศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร”

Post Views: 6

“ชาว มมส ร่วมปกป้องและถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

Post Views: 4