66027072452:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 งาน (เงินสะสมปี 66) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.