ประชุมคณะกรรมการบริหารกองอาคารสถานที่ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันนี้ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองอาคารสถานที่ ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวา แก้วปลั่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้,นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และคณะกรรมการบริหารกองอาคารสถานที่ อาทิ หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณูปการและซ่อมบำรุง,หัวหน้ากลุ่มงานผังแม่บทและระบบอาคารสถานที่,หัวหน้ากลุ่มงานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนงานย่อย งานบริหารงานทั่วไปและแผนยุทธศาสตร์,งานจราจรและรักษาความปลอดภัย,งานปรับอากาศ,งานประปา,งานบรรเทาสาธารณภัย,งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์,งานหอพักนิสิต,งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร,งานแม่บ้าน,งานบริการทั่วไป,งานไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยและงานจัดการน้ำเสีย

ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงาน พร้อมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนของกลุ่มงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตลอดจนแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ภาพ/ข่าว : อภิสิทธิ์ ศรีพุทธา

Comments are closed.