ระบบบริหารยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ กองอาคารสถานที่ มมส

แผนกลยุทยธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2564-2569)

แผนปฏิบัติราชการ
กองอาคารสถานที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ กองอาคารสถานที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(วงรอบ 6 เดือน)

แผนกลยุทธ์ กองอาคารสถานที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์
กองอาคารสถานที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(วงรอบ 6 เดือน)