ผู้บริหาร บุคลากร กองอาคารสถานที่ มมส ร่วมโครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดฯ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.