ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (14 มีนาคม 2566) เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร กองอาคารสถานที่ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.องนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวา แก้วปลั่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมทินี โคตรดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นางสวนีย์ แท่นทอง และนางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ร่วมประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทั้งนี้ งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร กองอาคารสถานที่ จักดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย ในลำดับต่อไป

ที่มา : งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร

Comments are closed.