มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ (รุกขกรรมขั้นต้น) รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 กองอาคารสถานที่ ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ (รุกขกรรมขั้นต้น) รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจากสมาคมรุกขกรรมไทย มูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ (Big Trees) และบริษัทโปรเกรสชั่นทรีส จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในการจัดการต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ พร้อมทั้งมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี ตลอดจนเป็นการยกระดับฝีมือผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานด้านการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้เรียนรู้การทำงานตัดแต่งกิ่งไม้ร่วมกับเครื่องจักรสำหรับทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย และผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์การตัดแต่งกิ่งไม้ร่วมกัน

พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมทินี โคตรดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม และกล่าวปิดงาน กิจกรรมภายในการฝึกอบรมฯได้รับฟังการบรรยายความรู้พื้นฐานด้านงานรุกขกรรม พร้อมทั้งได้รับชมการสาธิตและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การตัดต้นไม้ขนาดกลางและการใช้อุปกรณ์ตัดแต่ง Hand Tools อย่างปลอดภัย,การตัดแต่งกิ่งไม้โดยใช้รถกระเช้า,การเลือกใช้อุปกรณ์และการบำรุงรักษาเครื่องมือ Power Tools ในงานรุกขกรรมอย่างปลอดภัย ,กระบวนการใช้อุปกรณ์ยึดโยงและลำเลียงกิ่งไม้ลงอย่างปลอดภัย,ฝึกปฏิบัติการตัดแต่งกิ่งไม้และยึดโยงกิ่งไม้ร่วมกับใช้รถกระเช้า,ฝึกปฏิบัติการตัดแต่งกิ่งไม้โดยใช้การวางระบบเงื่อนเชือกและรอกยึดโยงร่วมกับรถกระเช้า,ฝึกปฏิบัติการเทคนิคการปฏิบัติงานบนต้นไม้ด้วยระบบเชือกและอุปกรณ์ปีนต้นไม้ใหญ่ และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯกว่า 40 คน

ที่มา : งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม

Comments are closed.