งานจัดการภูมิทัศน์ มมส ปลูกต้น “มะฮอกกานี” เพิ่มพื้นที่สีเขียว เขตพื้นที่ในเมือง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง งานจัดการภูมิทัศน์ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ยศนนท์ ศรีวิจารย์ ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคนสวน ปลูกไม้ยืนต้น ต้นมะฮอกกานี ในพื้นที่ริมห้วยคะคาง เขตพื้นที่ในเมือง ให้เป็นลานจอดรถกลางแจ้ง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เดิมโดยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแนวเขตการใช้พื้นที่จอดรถที่มีความเป็นระเบียบสวยงามและเกิดความร่มรื่น สำหรับส่งเสริมและจัดกิจกรรมงานพิธีต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพื่อความยั่งยืนต่อไป

Comments are closed.