งานบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมโครงการ“ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) งานบรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ จัดโครงการ “ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก จ่าเอกสันติ ระวังภัย ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ(อัคคีภัย) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนำฝึกปฏิบัติการซ้อมแผน เกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิง วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ ข้อแนะนำเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ การสาธิตใช้อุปกรณ์ดับเพลิง แผนการป้องกันระงับอัคคีภัย การจัดระบบป้องกันอัคคีภัย การฝึกปฏิบัติอพยพผู้ประสบภัยและเคลื่อนย้ายแบบฉุกเฉิน และการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟบนอาคารหอพักนิสิตให้แก่บุคลากรและนิสิต อีกทั้งเพื่อเพิ่มระดับศักยภาพเครือข่ายงานบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถควบคุมและแก้ไขสถานการณ์จากการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้นได้ รวมถึงเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่บุคลากร ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด ทั้งยังเป็นการเพื่อบำรุงขวัญและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน นิสิตและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจในวิธีช่วยเหลือตนเองทรัพย์สินราชการ และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในอาคารหอพักนิสิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเครือข่ายงานบรรเทาสาธารณภัยร่วมฝึกซ้อม อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม สถานีตํารวจภูธรเขวาใหญ่ เทศบาลเมืองมหาสารคาม มูลนิธิกู้ชีพอโศกขามเรียง เทศบาลตําบลขามเรียง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน และองค์การบริหารส่วนตำบลคันธาราษฎร์

Comments are closed.