ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ (21 กันยายน 2566) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเพื่อการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้านที่พักอาศัยบุคลากรและดำเนินการพิจารณาการอุทธรณ์ที่พักอาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

……………………. >>>>><<<<<……………………

สำนักงาน : 0 43754044 ภายใน 1271 , 1272

ศูนย์บริการกองอาคารสถานที่ : 0 43754301 ภายใน 1352

website : www.building.msu.ac.th

face book : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งซ่อมออนไลน์,จองพื้นที่ออนไลน์ : www.building.msu.ac.th

Comments are closed.