ประชุมคณะกรรมการบริหารกองอาคารสถานที่ ครั้งที่ 8/2566

เมื่อวันที่ (27 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองอาคารสถานที่ ครั้งที่ 8/2566 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวา แก้วปลั่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพื้นที่เรียนรู้ , นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และคณะกรรมการบริหารกองอาคารสถานที่ อาทิ หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณูปการและซ่อมบำรุง,หัวหน้ากลุ่มงานผังแม่บทและระบบอาคารสถานที่,หัวหน้ากลุ่มงานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนงานย่อย งานบริหารงานทั่วไปและแผนยุทธศาสตร์,งานจราจรและรักษาความปลอดภัย,งานปรับอากาศ,งานประปา,งานบรรเทาสาธารณภัย,งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์,งานหอพักนิสิต,งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร,งานแม่บ้าน,งานบริการทั่วไป,งานไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยและงานจัดการน้ำเสีย

ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงาน พร้อมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนของกลุ่มงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตลอดจนแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

#กองอาคารสถานที่มมส#มมส#msu

สำนักงาน : 0 43754044 ภายใน 1271 , 1272

ศูนย์บริการกองอาคารสถานที่ : 0 43754301 ภายใน 1352

website : www.building.msu.ac.th

facebook : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งซ่อมออนไลน์,จองพื้นที่ออนไลน์ : www.building.msu.ac.th

Comments are closed.