กิจกรรมโครงการ”พัฒนาทักษะการทำงานแม่บ้าน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

เมื่อวันนี้ (11 สิงหาคม 2566) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 งานแม่บ้าน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการทำงานแม่บ้าน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจากคุณณัฐธิดา เพ็ชรใต้ เป็นวิทยากรบรรยาย การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานแม่บ้าน คุณเกสร อรทัย และคุณสมพร ศรีพลมาตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติทักษะการประดับผ้า และการจัดดอกไม้เพื่อตกแต่งสถานที่

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานแม่บ้านและสร้างจิตสำนึกในงานการให้บริการขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธีและได้มาตรฐานเพิ่มเทคนิคการจัดตกแต่งพื้นที่ให้มีบรรยากาศในหน่วยงานที่ดีรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี และสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากร และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

#กองอาคารสถานที่มมส#มมส#msu

สำนักงาน : 0 43754044 ภายใน 1271 , 1272

ศูนย์บริการกองอาคารสถานที่ : 0 437541301 ภายใน 1350

website : www.building.msu.ac.th

facebook : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งซ่อมออนไลน์,จองพื้นที่ออนไลน์ : www.building.msu.ac.th

Comments are closed.